Contact Us

Contact:

TEL 0086-10-89280529
FAX 0086-10-89283200
Address No.11 Tianyuan Road, Industrial Park, Panggezhuang, Daxing, Beijing 102601,China

Working Time 8 am - 17 pm

Name: HU Xiuying (Ms.)
Tel: 0086-10-89281111 ext. 6625
Fax: 0086-10-89283200
E-mail: hu.xiuying@bhi.edu.cn

Name: FENG He (Ms.)
Tel: 0086-10-89281111 ext. 6606
Fax: 0086-10-89283200
E-mail: feng.he@bhi.edu.cn
©2015 Beijing Hospitality Institute
SUPPORT:CUCAS